loading
Scorpio Nights 2 (1999)
Scorpio Nights 2 (1999)

Scorpio Nights 2 (1999)

Đêm Của Thiết Yết (Phần 2) (1999)

Andrew tỉ mỉ gần như đến mức ám ảnh. Từ cách anh ấy mang quần áo của mình đến cách anh ấy giảng bài Vật lý của mình, Andrew là người có phương pháp trong mọi việc anh ấy làm.