loading
Inglourious Basterds
Inglourious Basterds

Inglourious Basterds

Những Tên Khốn Bất Lương

Tại nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai, một kế hoạch ám sát các nhà lãnh đạo Đức Quốc xã bởi một nhóm lính Mỹ gốc Do Thái trùng với kế hoạch báo thù của một chủ rạp hát.